Home Przemysł Prosument dla firm i ustawa o odnawialnych źródłach energii

Prosument dla firm i ustawa o odnawialnych źródłach energii

0

Na mocy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przedsiębiorcy, którzy do tej pory wykorzystywali możliwość produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby energetyczne, mogą zacząć rozliczać nadwyżki w systemie upustów. Bez względu na to będą mogli także zachować dotychczasowe przywileje konsumenckie. W praktyce oznacza to, że dzięki nowemu pakietowi prosumenckiej przedsiębiorcy mogą stać się prosumentami.

Zmiany w ustawie o OZE – kto skorzysta?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która jest realizowana w zakresie pakietu Energia Plus, definiuje na nowo niektóre pojęcia prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznej, które do tej pory mogły być stosowane wyłącznie w kontekście użytkowników fotowoltaiki instalowanej na potrzeby gospodarstw domowych. Nowe przepisy ustalają także normy dotyczące prosumentów, którymi do tej pory mogli być wyłącznie inwestorzy prywatni. Nowy pakiet prosumencki, oprócz dotychczasowych akcjonariuszy, obejmuje od tej pory także spółdzielnie energetyczne, które będą mogły funkcjonować na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, oraz przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy do tej pory pozyskiwali energię elektryczną z fotowoltaiki na potrzeby firmy, od tej pory będą mogli rozliczać nadwyżki prądu w systemie upustów. Przed zmianami nowelizacyjny mi o OZE prawo do tego mieli tylko właściciele gospodarstw domowych, w których zainstalowane zostały moduły PV. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymają status prosumenta energii odnawialnej i będą mogli magazynować nadwyżki prądu z możliwością późniejszego odbioru nadwyżki.

Nowa definicja prosumenta energii odnawialnej

Jedną ze zmian, które zawiera nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, jest wprowadzenie nowej definicji prosumenta energii odnawialnej. Podstawowa różnica wynika z uwzględnienia w zapisach prawnych także przedsiębiorców korzystających z instalacji PV, którzy do tej pory nie byli określani jako prosumenci. Zgodnie z nowymi zapisami o OZE przez prosumenta energii odnawialnej rozumie się od tej pory końcowego odbiorcę, który pozyskuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na potrzeby własnej mikroinstalacji.

W takim rozumieniu odbiorca energii będzie mógł ją magazynować lub sprzedawać sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy z zastrzeżeniem, że „w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

W praktyce oznacza to, że w nowelizacji ustawy o OZE zrezygnowano z dotychczasowego zapisu o przywilejach prosumenckich, które mogły dotyczyć wyłącznie użytkowników paneli fotowoltaicznych, którzy pozyskiwali energię na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą. Prosumentem energii odnawialnej może być od tej pory każdy przedsiębiorca korzystający z fotowoltaiki, z zastrzeżeniem, że pozyskiwana energia elektryczna nie stanowi przedmiotu jego przeważającej działalności gospodarczej.

Co ze sprzedażą energii elektrycznej?

Bez względu na nowe regulacje prawne dotyczące OZE ustawa nadal będzie regulować ogólne zasady dotyczące sprzedaży wygenerowanej przez moduły PV energii elektrycznej. Jedyna zmiana dotyczy poszerzenia możliwości sprzedaży prądu przez jej wytwórcę innemu odbiorcy. Obowiązek zakupu energii elektrycznej będzie zatem nadal należał do sprzedawcy zobowiązanego, z tą różnicą, że w niektórych sytuacjach właściciel mikroinstalacji będzie mógł sprzedać pozyskany prąd innemu sprzedawcy niż sprzedawca zobowiązany. Co jednak istotne, także w tym przypadku, tak jak do tej pory, wzajemna umowa transakcyjna obu stron będzie musiała być unormowana przez umowę zawarta pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych energii a wybranymi sprzedawcami. Możliwość sprzedaży energii elektrycznej będzie dzięki temu alternatywą dla potencjalnych upustów.

Źródło: House Solutions – panele i instalacje fotowoltaiczne

LEAVE YOUR COMMENT

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *